Bộ phận Hỗ trợ của Ascensia Diabetes Care

Để biết thêm thông tin,
hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại +66818255573

Bạn cũng có thể gửi Email cho chúng tôi tại
adisak.suwanpradhes@ascensia.com

Mua ngay